ผู้แทนจาก องค์กรคนพิการนานาชาติเกาหลี (DPI Korea) เยือน APCD เพื่อหารือด้านความร่วมมือ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ศพอ.
Ms. Kim Eun Jung, Manager of International Relations, DPI-Korea received APCD gifts, a boxset of chocolate bar made by individuals with disabilities form Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director.

คุณ Kim Eun Jung ผู้จัดการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ DPI Korea รับมอบชุดของที่ระลึกซึ่งเป็นช็อคโกแล็ตแท่งทำโดยคนพิการ จากท่านผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. นายพิรุณ ลายสมิต

 

Sharing ideas on implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) and the Incheon Strategy "Make the Right Real" for the continued decade of disability development.

ศพอ. และ DPI Korea หารือและแลกเปลี่ยนการทำงานในหลักการของ อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ (UN CRPD) และยุทธศาสตร์อินชอน "ทำสิทธิให้เป็นจริง"

 

Express gratitude and appreciation for their contributions

ศพอ. แสดงความขอบคุณยังผู้แทน DPI Korea สำหรับการสนับสนุน