ผู้แทนจากเครือข่ายออทิสติกอาเซียน และ ศพอ. เข้าร่วมการประชุม ข้อตกลงในการจัดการด้านภัยพิบัติ และสถานการณ์เร่งด่วนของอาเซียน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response: AADMER) จัดโดยคณะกรรมการ ASEAN ด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Commit
There were over 130 participants from relevant partners and stakeholders working in the disaster management sector, including Mr. Somchai Rungsilp, Community Development Manager and APCD representative.

มีผู้เข้าร่วมจากภาคีต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติมากกว่า 130  คนเข้าร่วมการประชุม โดยมีนายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนเป็นผู้แทนจาก ศพอ. เข้าร่วมการประชุมด้วย

 

Mr. Cason Ong, AAN Chairperson, and Ms. Candy Hernandez, Head of AAN Secretariat, as the entity associated with ASEAN, also joined the meeting.

นาย Cason Ong ประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน และ Ms. Candy Hernandez หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายออทิสติกอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย

 

Virtual chart showing strategy direction that ACDM is following to achieve the goal by 2025.

แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์การทำงานของ คณะกรรมการ ASEAN ด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งจะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายภายในปี คศ. 2025

 

Mr. Somchai shared experiences on working on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction (DIDRR) to ACDM, and showed willingness to cooperate with ACDM and partners for further implementation.

นายสมชาย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยคนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction: DIDRR) และยินดีร่วมมือกับ ACDM และเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป