ศพอ. จัดอบรมภายในเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เรื่องการแยกข้อมูลสถิติด้านคนพิการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงาน ศพอ.
APCD hosted an in-house training on Disability Statistics: Disability Disaggregated Data on February 16, 2024, at the APCD office.

ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมการอบรมโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และ ศพอ. พร้อมด้วย ดร. เคนจิ คุโนะ ที่ปรึกษาอาวุโส JICA-APCD ด้านการพัฒนาคนพิการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

A group photo of participants from the Department of Empowerment for Persons with Disabilities (DEP) and APCD, along with Dr. Kenji Kuno, JICA-APCD Advisor on Disability & Development from Japan International Cooperation Agency (JICA) acted as a resource person.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรและดำเนินการอบรม training.

 

Dr. Kenji Kuno shared basic information on disability statistics, and how they can be used to promote the inclusion and empowerment of persons with disabilities in society.

ดร. เคนจิ คุโนะ ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติข้อมูลคนพิการ และวิธีที่สามารถใช้เพื่อส่งเสริมให้มีการจำแนกแยกแยะเป็นกลุ่มและการเสริมสร้างศักยภาพของคนพิการในสังคม

 

Participants from DEP and APCD asked questions and shared their experiences on disability issues.

ผู้เข้าร่วมการอบรมจาก พก. ให้ความสนใจและถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นด้านคนพิการระหว่างการอบรม