สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ จาก ดร. เตช บุนนาค ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ จาก ดร. เตช บุนนาค  ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

New Year 2021 Message by H.E. Tej Bunnag, Prsident of APCD Foundation

New Year 2021 Message by H.E. Tej Bunnag, Prsident of APCD Foundation

 

 

สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔ จาก ดร. เตช บุนนาค

ประธานมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

-------------------------------------

ในนามของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ม.ศพอ.) ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อองค์กรเครือข่าย หน่วยงานพันธมิตรของ ศพอ. และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการและส่งเสริมสังคมที่ปราศจากอุปสรรคในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตลอดปีที่ผ่านมา

กว่า ๑๘ ปีมาแล้ว ที่ ศพอ. ได้ก่อตั้งขึ้น เราได้พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือในมากกว่า ๓๐ ประเทศ ด้วยการทำงานกับองค์กรสมาชิกที่ทำงานด้านการพัฒนาคนพิการกว่า ๒๐๐ องค์กร และมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับ ศพอ. มากกว่า ๓,๐๐๐ คน จากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  แม้ว่ามนุษย์ชาติเผชิญกับการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปทั่วโลก แต่ ศพอ. ยังคงทำงานอย่างเข้มแข็งและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยทำกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์และสร้างความร่วมมือแบบพบปะในวิถีชีวิตใหม่ ตาม ๒ ภารกิจ หลักๆ ได้แก่

(๑) กิจกรรมด้านการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. ยังคงส่งเสริมศักยภาพองค์กรของคนพิการ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพและให้มีส่วนร่วมกับสังคมโดยนำไปสู่การเป็น "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ให้กับชุมชนของคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

(๒) กิจกรรมด้านธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม (Disability Inclusive Business: DIB) ศพอ. ได้ทำภารกิจพัฒนาศักยภาพคนพิการไทยโดยจัดการฝึกอาชีพภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ตามแนวทางธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะช่วยลดความยากจนและสร้างงานให้ผู้พิการไทยมีรายได้และอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรี ผ่านโครงการ 60 Plus Bakery & Chocolate Café กับพันธมิตรภาคธุรกิจต่างๆ

ศพอ. มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมด้านธุรกิจเพื่อคนพิการมีส่วนร่วม (DIB)  จะทำให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระและมีศักดิ์ศรี

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีเปิดร้าน APCD 60+ Plus Bakery & Chocolate Café ที่ทำเนียบรัฐบาล ตามนโยบายของรัฐบาลว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิคนพิการ (UNCRPD)

สำหรับความร่วมมือในอนาคต ศพอ.จะขยายผลแบบปฏิบัติที่ดีจากประเทศไทยผ่านไปยังเครือข่ายฯ ตามกลไกอนุภูมิภาคต่างๆทั่วภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ศพอ. มุ่งมั่นปฏิบัติตามภารกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรทำงานด้านคนพิการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรที่มิใช่ของรัฐบาล รวมถึง องค์กรภาคธุรกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ มูลนิธิศพอ. ขออวยพรให้ท่านมีความสุข สดชื่น และสมหวังทุกประการ ด้วยความเขื่อว่าความร่วมมือในด้านการพัฒนาคนพิการอย่างมีส่วนร่วมของเราจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีหน้าและปีต่อๆไป