ศพอ. เข้าร่วม "การประชุมออนไลน์ เรื่อง พิจารณาร่างรายงานระดับโลกเรื่องความเท่าเทียมทางสุขภาพสำหรับคนพิการ" เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565
1.	Mr. Somchai Rungsilp, Manager of Community Development Department attended the Webinar.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์

 

2.	Presentation by the WHO Western Pacific regional representative on the " WHO Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities"

การนําเสนอโดยตัวแทนภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกของ WHO เกี่ยวกับ "รายงานระดับโลกขององค์การอนามัยโลกด้านความเท่าเทียมทางสุขภาพสำหรับคนพิการ"

 

Discussion of the challenging trends

การอภิปรายรายงานแนวโน้มที่ท้าทาย