ทัศนศึกษาของคณะนักศึกษาและอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Meeting with Japanese Resource Persons

นักศึกษาเรียนรู้ความสำคัญและลักษณะที่ควรทราบของทางลาดที่สอดคล้องกับแนวคิดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมและการอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

DIDRR

รูปหมู่ของนักศึกษาและอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

A lecture

แนวทางการปฏิบัติที่ดีและบทเรียนจากการเรียนรู้ในเรื่องหลักอารยสถาปัตย์โดยผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.นายพิรุณ ลายสมิต

 

Accessibility check

การตรวจสอบการเข้าถึงและดูสภาพแวดล้อมจริงโดยบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร

 

Discussion on further collaboration

การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือขั้นต่อไปจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักศึกษา