คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่่ปุ่น และเจ้าหน้าที่จาก JICA Thailand Office มาร่วมกิจกรรม workshop ทำขนมปังยามาซากิที่ APCD วันที่ 18 มกราคม 2024
Thai-Japanese Association School Students Dive into the World of ODA and Witness Implementation for Inclusive Societies at APCD, on January 18, 2024

คุณ Kawaii Yuko, ผู้แทนของ JICA ประจำประเทศประเทศไทย, นำนักเรียนชั้นมัธยมต้น จากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ผจญภัยลงไปสู่โลกของ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Official Development Assistance : ODA) โดยตรงและได้พบการดำเนินการโครงการที่สนับสนุนสังคมที่มีส่วนร่วมของคนทุกคนจากการเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก(APCD) ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567,นักเรียนได้มีประสบการณ์กับด้านทางปฏิบัติการด้านวามสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น การเยี่ยมชมนี้เน้นให้เห็นถึงการมุ่งมั่นของ APCD ในการทำลายอุปสรรคและสร้างโอกาสสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ตลอดการเยี่ยมชม, นักเรียนมีการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสนทนาและอภิปรายที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญของ APCD, ได้รับประสบการณ์แบบ hands-on และความเข้าใจที่มีค่ามาก. ศูนย์นี้, ที่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต, ได้เน้นถึงความพยายามที่แท้จริงในการทำให้คนพิการมีพลังและเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างสังคมที่รวมรวม

เมื่อกลับมาสู่ห้องเรียน, นักเรียนชั้นมัธยมได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงและตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคนพิการ การเยี่ยมชม APCD นี้ไม่เพียงเป็นการเยี่ยมชม APCD อย่างเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ถึงความมือแบบไม่มีขีดจำกัด และเข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องสังคมเพื่อคนทั้งมวล

 

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.

In a groundbreaking educational endeavor, Ms. Kawaii Yuko, the representative of JICA Thailand, guided a group of Grade 7 students from the Thai-Japanese Association School on an immersive exploration into the world of Official Development Assistance (ODA). The students delved into the complexities of ODA and directly witnessed the implementation of initiatives fostering inclusive societies during their visit to the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) in Bangkok, Thailand. Taking place on January 18, 2024, this educational initiative provided the students with a unique opportunity to engage with the practical side of international relations and witness the real-world impact of collaborative efforts between Thailand and Japan. The visit showcased APCD's commitment to breaking barriers and creating opportunities for persons with disabilities in the Asia-Pacific region. Throughout the visit, the students actively participated in interactive sessions and discussions led by APCD experts, gaining hands-on experience and valuable insights. The center, serving as a living classroom, highlighted the concrete efforts towards empowering individuals with disabilities and emphasized the importance of creating an inclusive society. Upon their return to the classrooms, these Grade 7 students not only brought back textbook knowledge but also a vivid and enduring impression of the significance of international collaboration for the empowerment of persons with disabilities. This APCD visit was more than just a school trip; it was a transformative journey into a world of possibilities, where cooperation knows no bounds, understanding transcends continents, and empowerment lays the groundwork for a truly inclusive global society.