ศพอ. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วม ในงานสัปดาห์ของการส่งเสริมวันการตระหนักรู้ออทิสติกโลก World Autism Awareness Day (WAAD) จัดโดยสมาคมผู้ปกครองออทิสติกไทย (AU Thai) ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564
Panel discussion to exchange current situation on autism in ASEAN region with attending audience of parents of persons with autism and live on-air at Association channel

เสวนาแลกเปลี่ยนสถานการณ์ออทิสติกในภูมิภาคอาเซียน มีผู้เข้าฟังเป็นผู้ปกครองของบุคคลออทิสติกและได้มีการถ่ายทอดสด

 

Group photo of speakers, facilitator and representatives from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security

ภาพถ่ายหมู่ คณะวิทยากร ผู้ดำเนินรายการ และผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director at a study tour at the Foundation, escorted by Mr. Chusak Janthayanond, President of AU Thai.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ชมกิจกรรมของมูลนิธิออทิสติกไทย โดยมีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ผู้บริหารองค์กรให้เกียรติพาเยี่ยมชม

 

A souvenir from AU Thai given as a token of appreciation for APCD

ของที่ระลึกจาก มูลนิธิออทิสติกไทย (AU Thai) มอบเป็นสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณแก่ ศพอ.