ศพอ. และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) จัดประชุมคณะทำงานในรูปแบบไฮบริดภายใต้โครงการ พันธมิตรความร่วมมือระหว่าง ESCAP/ DEP/ APCD ในการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมกรมพก.
Group Photo of working group members at hybrid consultation workshop, DEP.

รูปภาพกลุ่ม คณะทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบไฮบริด ที่กรมพก.

 

Picture 2: The welcome remark was delivered by Mrs. Haruthai Sirisinudomkit, the Director of Strategy and Plan Division, DEP.

นางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรม พก. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงาน

 

Associate Professor Dr. Theeraphong Bualar, working group member was questioning the monitoring tools of CRPD implementation in other countries.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า หนึ่งในคณะทำงาน ได้ตั้งคำถามถึงภาพรวมของเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

 

Working group member, Mr. Zian Cao, UNESCAP gave feedback to participants regarding CRPD monitoring.

คุณ Zian Cao หนึ่งในคณะทำงานจากคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก แนะนำคณะทำงานในประเด็นข้อมูลเพิ่มเติมในการดำเนินงานการใช้เครื่องมือและกระบวนการติดตามผลการทำงานตามกรอบ CRPD