ศพอ. จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม "การฝึกอบรมพัฒนาทักษะคนพิการไทยในธุรกิจด้านอาหาร" ณ อาคารฝึกอบรม ศพอ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564
Group photo of participants, resource persons, honorable guests, and APCD management team, and Ms. Saranpat Anumatrajkij, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Development and Human Security who honored guests by giving the opening speech.

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แขกผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหาร ศพอ. โดยมีนางสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

 

More than 30 candidates attending the screening workshop.

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 30 ท่าน

 

Group presentation by participants

การนำแลกปลี่ยนและการนำเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

Chocolate making demonstration by resource person from Mark Rin Chocolate company

การสาธิตการผลิตช็อคโกแลต ของวิทยากรจากภาคธุรกิจ บริษัทมาร์ค ริณ ช็อกโกแลต (Mark Rin Chocolate)

 

Session on team building

ผู้อบรมร่วมกิจกรรมการสร้างทีม

 

Group reflections and preview of next day’s training

การทำกลุ่มสะท้อนความคิดเห็นและนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมของวันรุ่งขึ้น