ศพอ. ได้รับเชิญไปนำเสนอกิจกรรมธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมในงานประชุมนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทางสติปัญญาและพิการด้านการพัฒนาจัดโดยองค์กรคนพิการระหว่างประเทศเกาหลี (DPI-Korea) ระหว่างวันที่ 12 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนจากสมาคมคนพิการทางสติปัญญาประเทศลาว นางพวนมาลี สีหนาถ ประธานสมาคมฯ และนายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. จากประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยม สํานักงานจัดหางานคนพิการ (KEAD) มี Mr. Park Jook Seok ผู้อํานวยการหน่วยงาน KEAD และ Ms. Jun Min-Jeon ผจก. บริหารทั่วไปการสื่อสารและความร่วมมือของหน่วยงาน KEAD อํานวยความสะดวกในการบรรยายและศึกษาดูงาน

 

Trainees with disabilities, especially those with intellectual and developmental disabilities, gain confidence when interacting with customers because of a working mock-up room on skill development practices for enhancing their capacity. The practices supported them in advancing their careers in the future.

ในการเยี่ยมชมการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพิการด้านพัฒนาการครั้งนี้ จะเพิ่มความมั่นใจด้านการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจากการจําลองสถานการณ์ด้านการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพ ซึ่งจะช่วยผู้รับการฝึกให้มีงานทำในอนาคต

 

Meeting with DEAM representatives (Korea Employment Security Association for the Disabled) to promote disability services for employment of people with disabilities in Korea.

การพบกับตัวแทน V-DREAM (สมาคมความมั่นคงในการจ้างงานสําหรับคนพิการประเทศเกาหลีใต้) และได้ร่วมแลกเปลี่ยนส่งเสริมบริการคนพิการ สําหรับการจ้างงานคนพิการในพื้นที่การฝึกพัฒนาการเพื่อการมีงานทำในอนาคต

On 14 July 2022, Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, presented Thailand's situation on the employment of people with disabilities and the practice of vocational training programs for people with disabilities, especially those with intellectual and developmental disabilities, through Disability Inclusive Business (DIB)approach at the International Conference to promote employment of people with intellectual and developmental disabilities ( both onsite and online channel).

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ ได้นําเสนอสถานการณ์ของประเทศไทย การจ้างงานคนพิการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับคนพิการ โดยเฉพาะผู้พิการทางสติปัญญาและพิการด้านพัฒนาการ โดยแนวทางธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม (DIB) ในการประชุมนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการทางสติปัญญาและพิการด้านพัฒนาการ  (ทั้งช่องทางแบบพบปะและออนไลน์)

 

Mr. Taisuke Miyamoto, Liaison, DPI Asia-Pacific Region is an honorable guest speaker pointed out Labor force as an integral part of a human being.

Mr. Taisuke Miyamoto ผู้ประสานงาน DPI ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นวิทยากรรับเชิญ ชี้ว่ากำลังแรงงานเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์

 

Meeting with representatives from KODDI (Korea Disabled People's Development Institute) to get the latest information on creating jobs and workplaces that are accessible to people with disabilities, as well as to investigate potential international collaborations in the future.

ประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้แทนจาก KODDI (สถาบันพัฒนาคนพิการแห่งเกาหลี) เพื่อรับข้อมูลล่าสุดด้านการสร้างงานเพื่อคนพิการและสถานที่ทํางานที่เป็นมิตรต่อคนพิการรวมถึงการเสาะหาความร่วมมือระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

Gifts made by Thailand's people with intellectual disabilities and their families for DPI-Korea President Mr. Lee Young Seok.

ของที่ระลึกทำโดยคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัวมอบให้ Mr. Lee Young Seok ประธานองค์กรคนพิการระหว่างประเทศเกาหลี (DPI-Korea)

 

Group photo with DPI-Korea management team organizing the international conference.

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับทีมผู้บริหาร DPI-Korea จัดประชุมนานาชาติ