ศพอ. เข้าร่วมในการประชุมเกี่ยวกับต้นแบบแนวทางสำหรับการการส่งเสริมความพร้อมสู่การมีงานทำ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
Dialogue of transition services for students with disabilities prior to employment.

การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการในช่วงการเปลี่ยนผ่านก่อนการจ้างงานสำหรับนักเรียนพิการ

 

Discussion topics focused on roles and experiences on supporting students with disabilities in the workplace.

ประเด็นการหารือเน้นไปที่บทบาทและประสบการณ์การช่วยเหลือนักเรียนพิการในสถานประกอบการ

 

Mr. Piroon Laismit, the Executive Director of APCD, shared lessons learned of APCD's employment training programs from a Disability-Inclusive Business (DIB) perspective.

คุณพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. แบ่งปันการเรียนรู้ที่ผ่านมาจากการอบรมการจ้างงานในมุมมองของธุรกิจเพื่อคนพิการของ ศพอ.