โครงการครัวซีพี 60+ Plus ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาค ให้ทำข้าวกล่องอาหารกลางวัน เพื่อมอบแด่บุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
On June 16, the 60 lunch boxes were distributed to medical professionals of the Prasat Neurological Institute for Thailand.

ร่วมมอบอาหารกลางวัน 60 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

 

2.	The 60+ Plus Kitchen by CP collected donations and prepared 82 lunch boxes for the medical staff of Thammasat University Hospital on June 22, 2021.

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการครัวซีพี 60+ Plus ได้รวบรวมเงินบริจาคทำข้าวกล่องจำนวน 82 กล่อง มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

The 120 lunch boxes were delivered to the medical staff of the Phramongkutklao Hospital on June 24, 2021.

ร่วมบริจาคข้าวกล่อง 120 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

 

Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, received a gift from the Prasat Neurological Institute of Thailand.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. รับมอบของขวัญ แทนคำขอบคุณจากผู้บริหารสถาบันประสาทวิทยา

 

A representative of Phramongkutklao Hospital delivered a gift of gratitude for the generosity to Ms. Nongluck Kisorawong, Manager of the Administrative Department.

ผู้แทนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มอบของที่ระลึกให้แก่ คุณนงลักษณ์ กิสรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ศพอ.

 

Lunch boxes had been prepared and were ready for delivery.

กล่องอาหารกลางวันกำลังถูกจัดเรียง เตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้กับบุคลากรด่านหน้าที่กำลังสู้กับภัยโควิด-19