ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Knowledge Co-Creation Program สำหรับผู้นำเยาวชน เรื่อง "การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ” จัดโดย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) วันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2566 ณ เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น
APCD attended the Knowledge Co-Creation Program for Young Leaders on "Support for Persons with Disabilities” organized by the Japan International Cooperation Agency (JICA) on November 26th–December 9th, 2023, in Sendai, Miyagi Prefecture, Japan.

Group photo by the participants at the closing ceremony of the training course together with the organizer team and commentators of the training at JICA Tohoku Center, Sendai, Miyagi, Japan

 

Group photo by the participants at the closing ceremony of the training course together with the organizer team and commentators of the training at JICA Tohoku Center, Sendai, Miyagi, Japan

One of the good practice sessions of the training course at the independent living center for persons with physical impairments implemented the barrier-free society of Sendai city, Miyagi prefecture.

 

The organizer, Mr. Yukiharu Kobayashi, JICA Tohoku president, presented the training course's achievement certificate to Mr. Noppol Abdulsamad, APCD Financial Officer.

The organizer, Mr. Yukiharu Kobayashi, JICA Tohoku president, presented the training course's achievement certificate to Mr. Noppol Abdulsamad, APCD Financial Officer.

 

The organizer, Mr. Yukiharu Kobayashi, JICA Tohoku president, presented the training course's achievement certificate to Ms. Siriporn Praserdchat, APCD Logistics Officer.

The organizer, Mr. Yukiharu Kobayashi, JICA Tohoku president, presented the training course's achievement certificate to Ms. Siriporn Praserdchat, APCD Logistics Officer.

 

Thai participants from different organizations, including the government sector, and APCD posted an active photo to inspire themselves for the next day's learning program.

Thai participants from different organizations, including the government sector, and APCD posted an active photo to inspire themselves for the next day's learning program.

 

Photos of overview activity

Photos of overview activity

Photos of overview activity

Photos of overview activity

Photos of overview activity