อีกความร่วมมือระหว่างศพอ. และมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย กับการจัดการอบรม “ความเสมอภาคของคนพิการ” (Disability Equality Training: DET) แก่เครือข่ายคนพิการไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
Another collaboration between APCD and Thailand Council for Independent Living (TIL) on Disability Equality Training (DET) for second group of the Thai network on 18 May 2023, Nonthaburi, Thailand

ภาพถ่ายที่ระลึกอีกหนึ่งรุ่นของผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน และวิทยากร DET จากศพอ.

 

The participants posed for a group photo with APCD DET facilitators and TIL organizers.

คุณวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ วิทยากรจาก ศพอ. แนะนำวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการอบรม DET แก่ผู้เข้ารับการอบรม .

 

Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer at APCD, facilitated a group exercise on comparing diversity, equality, and equity as a DET assessment tool.

คุณศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ วิทยากรจากศพอ. ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเสมอภาค โดยการใช้เครื่องมือองค์ความรู้จาก DET

 

Mr. Watcharapol asked for feedback from the participants after they presented their action plans, and all participants expressed their interest in attending a training of trainers on DET for Thai people in the future.

คุณวัชรพล ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอแผนปฏิบัติงาน และขอความเห็นจากผู้เข้ารับการอบรมหากสนใจให้จัดการอบรมอย่างเต็มหลักสูตร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจอย่างยิ่งให้จัดการอบรมให้คนพิการไทย