การประชุมหารือครั้งสําคัญระหว่าง ศพอ. และ มูลนิธิญี่ปุ่น (JF) เพื่อความร่วมมือในอนาคตด้านการพัฒนาที่คนพิการมีส่วนร่วมในกรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566
A crucial consultation meeting between APCD and Japan Foundation for future collaboration on disability inclusive development in Bangkok, August 18, 2023

Greetings of Collaboration: Mr. Piroon Laismit welcomes guests from Japan Foundation, Bangkok

การทักทายของการร่วมมือ: นายพิรุณ ลายสมิต ต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากมูลนิธิญี่ปุ่น (JF) สำนักงานในกรุงเทพฯ

 

Past Success, Future Impact: APCD recaps the positive outcomes of 'Disability Inclusive Sports for Tomorrows,' supported by Japan Foundation.

ความสำเร็จในอดีต ผลกระทบในอนาคต: ศพอ. สรุปผลสำเร็จที่ดีในโครงการ 'การกีฬาที่คนพิการมีส่วนร่วมสู่อนาคต,' ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิญี่ปุ่น (JF)

 

Innovative Conversations: Exploring Japan's New Ideas for Inclusive Art and Sports, bringing together blind individuals and those without disabilities.

การสนทนาเชิงนวัตกรรม: หารือกันว่าประเทศญี่ปุ่นมีศิลปะและกีฬาที่เปิดโอกาสแก่คนพิการทางสายตาและคนไม่พิการเข้าใจซึ่งกันและกัน

 

APCD staff and Visitors have a group photo of Partnership and Empowerment.

ทีมงาน ศพอ. และคณะผู้ทาเยือนถ่ายภาพกลุ่มเพื่อความร่วมมือและการเสริมสร้างกำลังใจ