ศพอ. เข้าร่วมบรรยาย งานสัมมนานานาชาติออนไลน์ ในหัวข้อ "Social Work Practices on Disabilities during Covid-19 Pandemic Era: Learning from ASEAN Countries" เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
Social Work Practices

ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 250 ท่าน ซี่งเป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสังคมและคนพิการจากประเทศอาเซียน ซึ่งเนื้อหาหลัก คือประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 และการช่วยเหลือคนพิการ

 

Social Work Practices

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนเล่าถึงแบบอย่างปฎิบัติที่ดีในสถานการณ์ โควิด-19 ที่ได้รวบรวมไว้ในเว็ปไซด์ ศพอ.