ศพอ.ร่วมประชุมพิจารณาด้านความร่วมมือในอนาคต กับผู้แทนสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
Staff from Community Development Department team checked needs assessment to empower persons with psychosocial disabilities in Thailand

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ร่วมพิจารณาประเมินความต้องการของบุคคลผู้บกพร่องทางจิตในประเทศไทย

 

ข้อคิดเห็นจากผู้แทนสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย นำโดยคุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กรรมการท่านอื่นๆ และเจ้าหน้าที่เพื่อความร่วมมือกับศพอ.ในอนาคต

 

ข้อคิดเห็นจากผู้แทนสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย นำโดยคุณนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กรรมการท่านอื่นๆ และเจ้าหน้าที่เพื่อความร่วมมือกับศพอ.ในอนาคต