การประชุมครั้งแรกของคณะทำงาน ภายใต้โครงการ พันธมิตรความร่วมมือระหว่าง ESCAP/ DEP/ APCD ในการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ห้องประชุม ศพอ.
The first meeting of working group members at APCD

การประชุมครั้งแรกของคณะทำงานที่ ศพอ.

 

The welcome remark was delivered by Mr. Piroon Laismit, Executive Director APCD.

นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงาน

 

Dr. Nantanoot Suwannawut, Director of International Cooperation Section, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP) was explaining the expected results and the overall of meeting.

ดร.นันทนุช สุวรรนาวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมพก. กำลังอธิบายถึงความคาดหวังและภาพรวมของการประชุม

 

Associate Professor Dr. Theeraphong Bualar, working group member was explaining about CRPD monitoring tool

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า หนึ่งในคณะทำงาน ได้กล่าวถึงภาพรวมของเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

 

Working group members concentrated on the tool and process of CRPD monitoring.

คณะทำงานกำลังตั้งใจแลกเปลี่ยนในประเด็นเครื่องมือและกระบวนการติดตามผลการทำงานตามกรอบ CRPD