ศพอ. เข้าร่วมกิจกรรมปิดโครงการ “Strengthening Organizational Structures for Gender Equality and Inclusion of Persons with Disabilities at the ASEAN Secretariat” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
A delegate from the ASEAN Secretariat facilitated on general reflections.

ตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนดำเนินรายการในส่วนของการสะท้อนมุมมองทั่วไป

 

The closing session was attended by delegates from Disable People Organizations (DPOs) from across the ASEAN region.

กิจกรรมได้รับความสนใจและเข้าร่วมจากตัวแทนองค์กรคนพิการทั่วภูมิภาคอาเซียน