ศพอ. เข้าร่วมและนําเสนองานประชุมระดับภูมิภาคทางออนไลน์ด้านนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของคนพิการและตอบสนองความเท่าเทียมทางเพศในเอเชียและแปซิฟิก เมื่อวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 2565
APCD presented the Third Country Training Program (TCTP) on "Strengthening Disability Inclusive Disaster Risk Reduction in the ASEAN Region." Japan International Cooperation Agency (JICA), Thailand International Cooperation Agency (TICA), and APCD will collaborate to carry out the project.

ศพอ. นําเสนอโครงการฝึกอบรมประเทศที่สาม (TCTP) เรื่อง "การเสริมสร้างการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของคนพิการในภูมิภาคอาเซียน" โดยสํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และ ศพอ. จะร่วมมือกันเพื่อดําเนินโครงการ

 

One key objective of the event is to reduce policy and implementation gap and implement good practices on Disability Inclusive Disaster Risk Reduction (DiDRR). About 40 policymakers, experts, people who work in the field, and UN organizations from Asia and the Pacific participate in the Regional Consultation.

หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่สำคัญของกิจกรรม คือ การลดช่องว่างของนโยบาย การดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่ดีในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม (DiDRR) โดยมี ผู้กําหนดนโยบายผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ทํางานภาคสนาม และผู้แทนจากองค์กรสหประชาชาติจากเอเชียและแปซิฟิกประมาณ 40 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

Speaker described the DRR e-learning module which being developed by the Deaf Australia.

วิทยากรบรรยาย เนื้อหาหลักสูตร E-Learning ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งพัฒนาโดยองค์กร Deaf Australia