กรมความร่วมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดกาศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้แทนชาวมัลดีฟส์ด้านการศึกษาเรียนร่วม ณ กรุงเทพฯ และจังหวัด นครปฐม ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2565 โดยร่วมมือกับ ศพอ. และ มศว.
1.	APCD facilitated the orientation for the field study program.

ศพอ. บรรยายภาพร่วมการดูงาน ของผู้รับทุนชาวมัลดีฟส์

 

2.	According to the Foundation for Children with Disabilities (FCD), participants understood the importance of family is essential to helping children with disabilities involved in society.

คณะศึกษาดูงานเรียนรู้ประสบกาณ์จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (FCD) ด้านพลังของครอบครัวช่วยให้เด็กพิการอยู่ในสังคมได้

 

3.	After the capacity-building field study, trainers and participants posed for a group photo in front of the FCD office.

ภาพถ่ายรูปหมู่คณะดูงาน และวิทยากรหน้าสํานักงาน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (FCD) หลังจากการศึกษาดูงาน

 

4.	While on the trip, the participants actively observed and participated in a variety of vocational training programs.

คณะศึกษาดูงานสังเกตและมีส่วนร่วมในกระบวนการการฝึกอาชีพต่างๆ ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับความพิการ

 

5.	Participants in the capacity building for inclusive education visited the secondary Prasarnmit Demonstration School at Srinakharinwirot University and learned about the management of inclusive education and the partial school system.

คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตประสานมิตรระดับมัธยมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้เรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาที่นักเรียนพิการมีส่วนร่วมและระบบการเรียนการสอนที่นักเรียนพิการสามารถเข้าร่วมได้บางส่วน

 

6.	Discussion on the overall inclusive and partial school that support disability inclusion education system in Thailand for students with disabilities.

การอภิปรายเรื่องโรงเรียนเรียนร่วมและร่วมกันเรียนบางวิชาใน รร. โครงการเรียนร่วม ที่สนับสนุนระบบการศึกษาที่นักเรียนพิการมีส่วนร่วมในประเทศไทย

 

7.	The participants actively participated in rice field and planted the rice together.

คณะศึกษาดูงานมีส่วนร่วมในแปลงนาและร่วมปลูกข้าว