ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลออทิสติก (Autism-Inclusive Tourism) ในงานสัปดาห์การตระหนักรู้ออทิสติกแห่งชาติ (National Autism Consciousness Week) ในประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดย Autism Society of Philippines (ASP) เมื่อวัน
APCD representatives attended Autism-Inclusive Tourism in the National Autism Consciousness Week organized by Autism Society of Philippines (ASP) on 21 January 2021

การสัมมนาออนไลน์อออทิสติกกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ที่อ่อนไหว ดำเนินรายการโดย คุณ Mona Magno-Veluz ประธานสังคมของออทิสซึมฟิลิปปินส์ (ASP)

 

ตัวแทนมากกว่า 200 คนจากองค์กรทำงานด้านออทิสติกและเพื่อสังคมออทิสติกในฟิลิปปินส์เข้าร่วมการสัมมนา รวมถึงผู้แทนนานาชาติที่มีพัธกิจเกี่ยวพัน

 

ตัวแทนมากกว่า 200 คนจากองค์กรทำงานด้านออทิสติกและเพื่อสังคมออทิสติกในฟิลิปปินส์เข้าร่วมการสัมมนา รวมถึงผู้แทนนานาชาติที่มีพัธกิจเกี่ยวพัน

 

คุณศุภอนงค์ปัญญา ศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ แนะนำให้ส่งเสริมแบบอย่างปฏิบัติที่ดีของสถานที่มีการรับรองการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลออทิสติกควรมีการส่งเสริมในภูมิภาคอาเซียน

คุณศุภอนงค์ปัญญา ศิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ แนะนำให้ส่งเสริมแบบอย่างปฏิบัติที่ดีของสถานที่มีการรับรองการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลออทิสติกควรมีการส่งเสริมในภูมิภาคอาเซียน

 

ประเด็นการอภิปรายในหัวข้อ ความท้าทาย เทคนิคการำเนินการและแบบอย่างปฏิบัติที่ดี สำหรับนักท่องเที่ยวบุคคลออทิสติกอย่างมีส่วนร่วม (ASD) นำเสนอโดย Ms. Erlinda Koe ประธานกิตติมาศักดิ์ ASJ และ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของเครือข่ายอาเซียนออทิสติก (AAN)

ประเด็นการอภิปรายในหัวข้อ ความท้าทาย เทคนิคการำเนินการและแบบอย่างปฏิบัติที่ดี สำหรับนักท่องเที่ยวบุคคลออทิสติกอย่างมีส่วนร่วม (ASD) นำเสนอโดย Ms. Erlinda Koe ประธานกิตติมาศักดิ์ ASJ และ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศของเครือข่ายอาเซียนออทิสติก (AAN)