สํานักงานไจก้า ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสึคุบะประชุมระดมความคิดกับ ศพอ. เพื่อคนพิการมีส่วนร่วมด้านกีฬา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
The JICA Thailand Office and the University of Tsukuba had a brainstorming session with APCD on social inclusion of persons with disabilities through adapted sports on 28 April 2022.

นางสาวยูโกะ คาวาอิ ผู้แทนสํานักงานไจก้า ประจำประเทศไทย กล่าววัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อโอกาสให้เกิดความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย

 

Dr. Sawae Yukinori of the University of Tsukuba delivered a concept paper on adapted sports and the social inclusion of persons with disabilities.

ดร. ซาวาเอะ ยูกิโนริ แห่งมหาวิทยาลัยสึคุบะได้เล่าแนวคิดโครงการกีฬาเพื่อคนพิการผ่านได้มีส่วนร่วม

 

A group photo between delegation from the Japan International Cooperation Agency's Thailand Office, the University of Tsukuba, and APCD

ภาพหมู่ระหว่างคณะผู้แทนจากสํานักงานไจก้า ประเทศไทย มหาวิทยาลัยสึคุบะและศพอ.