ศพอ. เข้าร่วมกิจกรรมบทบาทและความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมอินคลูซีฟสมาร์ทซิตี้ตามหลักแผนแม่บทอาเซียนฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมนา 

 

2.	Participants include representatives from Thailand's government, the Organization of Persons with Disabilities, the private sector, and a variety of stakeholders, as well as delegates from other ASEAN countries.

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาลไทย องค์กรคนพิการ ภาคเอกชน, และผู้แทนภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน

 

3.	Mr. Siripong Sriarkha, Representative from Thailand to the ASEAN Senior Official Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD), delivered process of mid-term review regarding the ASEAN Enabling Masterplan 2025.

นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้แทนไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) ได้เล่าถึงกระบวนการทบทวนระยะกลางของแผนแม่บทอาเซียนฯ ที่ได้ดำเนินการนำไปสู่การปฎิบัติ

 

4.	Ms. Saowalak Thongkuay, of the United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), spoke on "Best Practices for Implementing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities" in order to advance the rights of persons with disabilities concretely.

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ด้านความพิการ (CRPD) ได้กล่าวถึง "แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เพื่อให้สิทธิคนพิการเป็นรูปธรรม” 

 

5.	Dr. Suporntum Mongkolsawadi, Co-founder of Transportation for All (T4A), opened the occurrence with a welcome address.

ดร.นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งการขนส่งเพื่อทุกคน (T4A) กล่าวต้อนรับ

 

6.	To symbolize an inclusive smart city for everybody, a music video on diversity toward an inclusive creation song was shown.

เพื่อเห็นภาพเมืองอัจฉริยะของทุกคน มิวสิกวิดีโอ เพลง “แตกต่างเพื่อสร้างสรรค์” ได้มีการนำเสนอ 

 

7.	A presentation on the Bangkapi Smart Livable District is a demonstration of an inclusive smart city model.

เมืองต้นแบบ เขตบางกะปิ กทม. นำเสนอเป็นเมืองอัจฉริยะของคนทุกคนเข้าถึงและมีความสุขร่วมกันได้