วันที่ 15 กันยายน 256, คณะทำงานจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ผลลัพธ์ที่เกิดการทำงานในแนวทางธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วม