ศพอ. เข้าร่วมในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “Promoting Inclusive Employment for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific” จัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564
The session investigated the current employment situation for persons with disabilities in Asia and the Pacific.

หัวข้อการพูดคุย เพื่อร่วมค้นหาสถานการณ์ปัจจุบันในการจ้างงานคนพิการในเอเชียและแปซิฟิก

 

The paper identifies gaps, challenges, best practices, and lessons learned in order to promote disability-inclusive employment and multi-stakeholder collaborations.

การนำเสนอที่ระบุช่องว่าง ความท้าทาย แนวแบบปฏิบัติที่ดี และประสบการณ์ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมการจ้างงานที่คนพิการมีส่วนร่วมและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย

 

The ESCAP Social Development Division administered the program.

คณะทำงานของ UNESCAP จัดการประชุม