ทีมโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม "การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะคนพิการสู่การมีงานทำ (การฝึกอาชีพการผลิตขนมปัง) ประจำปี 2564 " เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 กรุงเทพฯ
Fifteen trainees who completed a fifteen-day training program posed for a photo with a resource person from the Thai Yamazaki firm and project staff.

ผู้เข้าอบรมจำนวน 15 คนที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงจำนวน 15 วันร่วมถ่ายรูปกับทีมวิทยากรจากบริษัทไทยยามาซากิและเจ้าหน้าที่โครงการ

 

2.	Mr. Sunthorn Nowarat, Manager, 60+ Plus Bakery & Chocolate Café Project presented a training certificate to Ms. Piyapatch Kleawpiya.

นายสุนทร เนาวะราช ผู้จัดการโครงการ 60+ Plus Bakery & Chocolate Café  มอบประกาศนียบัตรแก่นางสาวปิยาพัชร เกลียวปิยะ

 

3.	The Manager of 60+ Plus Bakery & Chocolate Café Projects expressed his appreciation to a trainee with visual impairments.

ผู้จัดการโครงการชมเชยผู้เข้าฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตา

 

4.	Mr. Phutawan Na Chiangmai, the Thai Yamazaki's Chief on Bakery Production, a resource person for the project, delivered a farewell note for the participants.

นายภูตะวัน ณ เชียงใหม่ หัวหน้าพ่อครัว ด้านการผลิตขนมเบเกอรี่จากบริษัทไทย Yamazaki ในฐานะวิทยากรโครงการกล่าวคำอวยพรส่งท้ายกับผู้เข้าอบรม