ศพอ. และ JICA ร่วมจัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง "ความเสมอภาคของคนพิการ" (Disability Equality Training - DET) ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการเน้นทักษะการเป็นผู้ดำเนินการอบรม (Facilitator Training-FT) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566
APCD and JICA in cooperation with DET forum organized the 4th online schooling for Disability Equality Training (DET) facilitator training 2023 on 5th August 2023.

รูปหมู่ระหว่างผู้เข้าร่วมและวิทยากร DET จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงทีมผู้ดูแล Zoom จากศพอ.

 

Preparatory meeting was held with the DET tutors and the sign language interpreters.

การประชุมเตรียมการระหว่างวิทยากร DET และล่ามภาษามือภาษามาเลเซีย

 

Participants practiced the DET session in the breakout rooms.

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการฝึกฝนในห้องเบรคเอาท์เพื่อฝึกฝนเซสชั่น DET

 

Dr. Kenji Kuno and the DET tutors provided comprehensive feedback on DET practices.

ดร. เคนจิ คุโนะ และวิทยากร DET ร่วมเน้นย้ำความสำคัญและข้อควรปฏิบัติอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการอบรม DET

 

Dr. Kenji Kuno review Important Agenda before last Schooling, which will be next month

ดร. เคนจิ คุโนะ ทบทวนถึงคุณสมบัติและงานที่มอบหมายแก่ผู้เข้าร่วมก่อนการอบรมครั้งสุดท้ายจะถูกจัดขึ้นในเดือนกันยายน