กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ ศพอ. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มช่วยเหลือตนเองของคนพิการกลุ่มประเทศ ASEAN+3 ผ่านระบบ zoom และแบบพบปะโดยบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2566
Group photo of key stakeholders of the training, representatives of DEP, re-source persons, APCD and participants after the official opening ceremony.

ภาพถ่ายหมู่ หลังพิธีเปิดเป็นทางการโดยมี อธิบดีกรม พก. วิทยากร ผู้แทน ศพอ. และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager of Community Development Department, APCD worked at the training as moderator and resource person.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. เป็นผู้ดำเนินรายการ และวิทยากรให้ความรู้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

 

Ms. Sumita Kunashakaran, speaker from the Zero Project presented about the successes and challenges on Communication and Public Outreach of the Zero Project.

Ms. Sumita Kunashakaran ผู้แทนองค์กร Zero Project นำเสนอเกี่ยวกับความสำเร็จและความท้าทายของสื่อสารกับสังคม และการประชาสัมพันธ์

 

Thai participants were brainstorming and collaborating on drafting new projects in the afternoon of June 30th, 2023 at Royal River Hotel

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมชาวไทยร่วมหารือและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆระหว่างช่วงการฝึกอบรมในช่วงบ่ายของวันที่ 30 มิถุนายน พ.. 2566