การประชุมปรับแผนการดำเนินโครงการกับคณะทํางานโครงการ APCD-ESCAP รับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่แน่นอน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565
1.	Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, informed agenda.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. แจ้งวาระการประชุม

 

2.	Ms. Sugunya Srisawang, parent member of the Dao Ruang (Marigold) Self-Advocates with Intellectual Disability (ID) Group, provided an update that three members of the Dao Ruang Group (Bangkok) were infected by COVID-19.

นางสุกัญญา ศรีสว่าง สมาชิกที่เป็นผู้ปกครองกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์คนพิการทางสติปัญญา (กลุ่มดาวเรือง) รายงานว่าผู้เข้าอบรมมีจํานวน 3 ท่านติดเชื้อโควิด-19

 

Participants suggested alternative plans for conducting the in-person training for the Dao Ruang Group according the uncertain situation.

ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนะแผนงานของกลุ่มดาวเรืองในสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนเพื่อจัดฝึกอบรมแบบพบกันให้ได้

 

Group photo with representatives from Dao Ruang Self-Advocates with ID Group in Bangkok and Ban-Saman Jai (Healing Family Foundation) Self-Advocates with ID Group in Chiang Mai Province.

ภาพถ่ายกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนสมาชิกกลุ่มดาวเรือง กรุงเทพฯ และกลุ่มมูลนิธิบ้านสมานใจ จังหวัดเชียงใหม่