คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ JICA สำนักงานในประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานที่ ศพอ. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566
Japanese High School students and JICA Thailand office staff visited APCD on August 8th, 2023, Bangkok, Thailand

ภาพคณะนักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ศพอ.

 

Dr. Kuno Kenji, JICA Senior Advisor on Disability & Development shared introduction of APCD work and the principles of Disability Equality Training.

Dr. Kuno Kenji, JICA Senior Advisor on Disability & Development shared introduction of APCD work and the principles of Disability Equality Training.

คณะนักเรียน ครูอาจารย์ และศาสตราจารย์จากมหาลัยทั้ง 52 ท่าน ระหว่างการศึกษางานที่ ศพอ.

 

52 visitors including University professors and students visited APCD.

52 visitors including University professors and students visited APCD.

คณะนักเรียน ครูอาจารย์ และศาสตราจารย์จากมหาลัยทั้ง 52 ท่าน ระหว่างการศึกษางานที่ ศพอ.

 

APCD staff gave a presentation on Disability Inclusive Business (DIB) at APCD 60+Plus Kitchen by CP and 60+Plus Bakery & Café and the

APCD staff gave a presentation on Disability Inclusive Business (DIB) at APCD 60+Plus Kitchen by CP and 60+Plus Bakery & Café and the

APCD staff gave a presentation on Disability Inclusive Business (DIB) at APCD 60+Plus Kitchen by CP and 60+Plus Bakery & Café and the

APCD staff gave a presentation on Disability Inclusive Business (DIB) at APCD 60+Plus Kitchen by CP and 60+Plus Bakery & Café and the

เจ้าหน้าที่ ศพอ. ต้อนรับคณะและนำชมโครงการธุรกิจที่คนพิการมีส่วนร่วมที่ครัวอาหาร APCD 60+ Plus โดย CP และร้าน 60+Plus Bakery & Café

 

Professor Naoki Ogi, the representative of the visitors, expressed his gratitude to APCD and gave a souvenir to Mr. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer of APCD

ศาสตราจารย์ Naoki Ogi ผู้แทนคณะที่มาดูงาน ขอบคุณ ศพอ. และมอบของที่ระลึกผ่านนางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์