สถาบันนอสซัล มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ศพอ. เกี่ยวกับความก้าวหน้าในงานพัฒนาด้านคนพิการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
Mr. Somchai Rungsilp greeted Ms. Kate Neely and Mr. Felix Kiefel-Johnson from Nossal Institute, University of Melbourne in the interview session.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ พบและทักทาย คุณ Kate Neely และ คุณ Felix Kiefel-Johnson เจ้าหน้าที่จากสถาบันนอสซัลมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์  

 

Mr. Somchai Rungsilp, Mr. Watcharapol Chuengcharoen, and Mr. Chayoot Homdee provided personal inputs for the interview.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ นายวัชรพล จึงเจริญ และนายชะยุต หอมดี เจ้าหน้าที่จาก ศพอ. ให้การสัมภาษณ์โดยการให้ข้อมูลในมุมมองของตน