ศพอ. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการชาวมองโกเลีย/Association of Parents with Differently-Abled Children (APDC) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 – 16 มีนาคม 2567
On 10th Mar., APCD facilitated APDC visited Dao Ruang Group which is the first self-advocate group of persons with intellectual disabilities and their families in Thailand. APDC learned hand-craft workshop together with Dao Ruang Group.

On 10th Mar., APCD facilitated APDC visited Dao Ruang Group which is the first self-advocate group of persons with intellectual disabilities and their families in Thailand. APDC learned hand-craft workshop together with Dao Ruang Group.

On 10th Mar., APCD facilitated APDC visited Dao Ruang Group which is the first self-advocate group of persons with intellectual disabilities and their families in Thailand. APDC learned hand-craft workshop together with Dao Ruang Group.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ศพอ. นำคณะ APDC ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มดาวเรือง ซึ่งเป็นกลุ่มพิทักษ์สิทธิ์ของคนพิการทางสติปัญญา และครอบครัวกลุ่มแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ APDC ได้ร่วมหัดทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านงานฝีมือร่วมกับกลุ่มดาวเรืองด้วย

 

On 11th Mar, morning, APDC visited APCD to learn and understanding more of APCD activities on how to promote empowerment, barrier-free in Asia Pacific region and to strengthening the network and collaboration.

On 11th Mar, morning, APDC visited APCD to learn and understanding more of APCD activities on how to promote empowerment, barrier-free in Asia Pacific region and to strengthening the network and collaboration.

On 11th Mar, morning, APDC visited APCD to learn and understanding more of APCD activities on how to promote empowerment, barrier-free in Asia Pacific region and to strengthening the network and collaboration.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ช่วงเช้า คณะจาก APDC เยือนและศึกษาดูงาน ณ ศพอ. เพื่อความสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและร่วมมือ รวมถึงเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ ศพอ. ด้านการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

 

On 11th Mar., afternoon, APCD facilitated APDC to visited The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) and had a discussion with Ms. Aiko AKIYAMA, Disability Focal Point Officer, UNESCAP.

On 11th Mar., afternoon, APCD facilitated APDC to visited The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) and had a discussion with Ms. Aiko AKIYAMA, Disability Focal Point Officer, UNESCAP.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ช่วงบ่าย ศพอ. นำคณะ APDC เข้าศึกษาดูงานที่ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการพัฒนาคนพิการกับ Ms. Aiko AKIYAMA เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคนพิการของ UNESCAP 

 

On 12th Mar., APDC visited Foundation for Children with Disability (FCD).

On 12th Mar., APDC visited Foundation for Children with Disability (FCD).

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม คณะ APDC เข้าศึกษาดูงานที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.)

 

On 13th Mar. APDC visited Central Special Education Center (CSEC), in Din Daeng, Bangkok.

On 13th Mar. APDC visited Central Special Education Center (CSEC), in Din Daeng, Bangkok.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม คณะ APDC เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  

 

APDC visited the Pattaya Redemptorist Technological College for People with Disabilities, Pattaya, Chonburi and continue self-study till last day of the trip.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม คณะ APDC เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่เพื่อคนพิการ พัทยา จังหวัดชลบุรี และเรียนรู้ด้านอื่นๆ ด้วยตนเองจนจบทริป