ศพอ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคนพิการ "การทบทวนขั้นสุดท้ายของการดําเนินการทศวรรษคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. 2556-2565" ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 จัดโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
2.	APCD executive committee Members, Senator Monthian Buntan, discussed the successes and challenges of the current decades and future plans, including proactive working with private sector.

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ศพอ. และวุฒิสมาชิก คุณมณเฑียร บุญตัน ได้หารือความสําเร็จและความท้าทายของแผนงานทศวรรษคนพิการมองอนาคตในทศวรรษใหม่ และการทำงานกับภาคธุรกิจเอกชน

 

1.	Final review meeting attended by Mr. Somchai Rungsilp, APCD Community Development Manager, presented insights on the execution of disability development and future action for the new decade toward an inclusive society for all.

คุณสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกในการดําเนินการพัฒนาคนพิการและการดําเนินการในอนาคตสําหรับทศวรรษใหม่สู่สังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 

3.	The sustainable disability development trend was summarized in this session.

แนวโน้มทิศทางการพัฒนาคนพิการที่ยั่งยืนได้สรุปไว้ระหว่างการประชุม