กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) จัดหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนร่วมสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวมัลดีฟส์สังกัดกรมการเรียนร่วม (IED)ฯ" เมื่อวันที่ 1-3 และ 15-17 มีนาคม 2564
APCD Zoom station during opening ceremony

บรรยากาศสถานีออนไลน์ ณ ศพอ. ระหว่างพิธีเปิด

 

23 professional and expert participants at Department of Inclusive Education (IED)

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญชาวมัลดีฟส์สังกัดกรมการเรียนร่วม (IED) และครูจากโรงเรียนแกนนำในเมือง Male’ และ Atolls

 

Opening Remarks by Mr. Wattanawit Gajaseni, Deputy Director-General, Acting Director-General, TICA

คำกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยนายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี รักษาการอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ

 

Welcome Remarks by Mr. Piroon Laismit, APCD

กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยนายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.

 

Session on basic concept and characteristics associated with learning disabilities facilitated by Asst. Prof. Siriparn Sriwanyong, SWU

ศึกษาเนื้อหาความเข้าใจพื้นฐานและคุณลักษณะของผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ บรรยายโดย ผศ. ศิริพรรณ ศรีวรรณยงค์

 

Feedback from each participant

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมอบรมฯ แต่ละท่าน

 

APCD resource persons on concepts of disability and development

คณะวิทยากร ของ ศพอ. ในหัวข้อฝึกอบรม ด้านความพิการและการพัฒนา