ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" จัดโดย พก. ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2567 ณ โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน 120 คน โดยเป็นผู้แทนหลักจากทั้ง 7 สมาคมความพิการ 7 แห่งในประเทศไทย ร่วมถึงชมรมคนพิการ มูลนิธิ องค์กร Ngo และ ศพอ.

 

Mr. Kantapong Rangsesawang, Director General, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEP), gave a welcome speech.

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

The workshop participants shared challenges, and barriers to accessing the fund for Thai disabled people, and commented on constructive ways to solve problems in laws, regulations, and criteria related to the Disability Fund ensured to maximize benefits for Thai disabled people.

The workshop participants shared challenges, and barriers to accessing the fund for Thai disabled people, and commented on constructive ways to solve problems in laws, regulations, and criteria related to the Disability Fund ensured to maximize benefits for Thai disabled people.

ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข้อท้าทาย อุปสรรค และแนวทางในการแก้ปัญไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้เงินอุดหนุนกองทุนคนพิการ

 

Ms. Wilailekha Somprach, Acting Manager, 60+ Plus Bakery & Chocolate Projects, and Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, represented APCD.

นางสาว วิไลเลขา สมปราชญ์ ผู้จัดการโครงการ 60 พลัส+ เบเกอรี่และช็อกโกแลต คาเฟ่ และ นางสาว ศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่งานโลจิสติก ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ