ผู้แทน ศพอ. ในฐานะวิทยากรรับเชิญร่วมให้ความรู้และแบ่งปันเรื่อง “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม” แก่คุณครู ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566
APCD resource persons delivered a lecture on disability inclusion disaster risk reduction to teachers on August 31, 2023, in Suphanburi, Thailand.

คุณครูร่วมเรียนรู้วิธีการต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นกับนักเรียนในบริบทของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager of Community Development Department at APCD, shares key concepts of DIDRR.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชนจาก ศพอ. นำเสนอหลักการณ์การอบรมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking & Collaboration at APCD, speaks about the Third Country Training Program 2021 – 2023 on promoting DIDRR in ASEAN countries.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือจาก ศพอ. นำเสนอการข้อมูลการอบรมในโครงการ Third Country Training Program ที่ ศพอ. จัดอยู่ในระหว่างปี 2021 – 2023 โดยเน้นการส่งเสริมด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในประเทศอาเซียน

 

Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Officer of Networking & Collaboration at APCD, demonstrates DIDRR tools and practices.

นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือจาก ศพอ. ให้การสาธิตอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม

 

Group photo represented Suphanburi Panyanukul School and Suphanburi Autism School as an organizer in collaboration with Disaster Prevention and Mitigation Regional Center 2 (DPMRC 2) Suphanburi Province, resource persons, participants and APCD

ภาพคณะผู้จัดงานโดยโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี ร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยากร ครูผู้เข้าอบรม และเจ้าหน้าที่ ศพอ.