คณะจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และ ศพอ. ร่วมหารือการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกคนและการจ้างงานคนพิการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ อาคารบริหาร ศพอ. กรุงเทพฯ

UNDP discussed on strategies for promoting inclusive workplaces and enhancing employability of persons with disabilities together with APCD and emphasized the importance of interagency networks.

UNDP และ ศพอ. หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกคนและการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

 

Mr. Somchai Rungsilp of APCD Community Development Managers showcased key approaches and programs, including the ASEAN Autism Network (AAN) and online training initiatives.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. นำเสนอแนวทางและโครงการสำคัญๆ รวมถึงเครือข่ายออทิสติกอาเซียน (AAN) และโครงการริเริ่มการฝึกอบรมออนไลน์

 

Participants from UNDP and APCD had a group photo after they engaged in fruitful discussions to lay the groundwork for future collaborative endeavors.

คณะจาก UNDP และ ศพอ. ถ่ายภาพร่วมกันหลังจากประสบความสำเร็จในการหารือ เป็นการวางรากฐานสำหรับการริเริ่มในการทำงานร่วมกันในอนาคต