ศพอ. ได้จัดประชุมออนไลน์ครั้งที่สอง สำหรับ “โครงการปกป้องและเสริมพลังกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธ์ผู้พิการทางสติปัญญาในประเทศไทย ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19” ซึ่งได้รับทุนจาก คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) เมื่อวันที่
Members of Dao Ruang Group (Marigold) in Bangkok and Ban-saman Jai Group (Healing  Family Foundation) in Chiang Mai, representing of self-advocates with intellectual disabilities in Thailand participate in this Project.

สมาชิกกลุ่มดาวเรืองในกรุงเทพฯ และมูลนิธิบ้านสมานใจในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนกลุ่มผู้พิทักษ์สิทธิ์ผู้พิการทางสติปัญญา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้

 

Self-introduction and activities update of group members in Bangkok and Chiang Mai.

การแนะนำตนเองและรายงานกิจกรรมจากสมาชิกของทั้งสองกลุ่มในกรุงเทพฯและเชียงใหม่

 

APCD explains the overview of the project implementation and facilitated group members, sharing expected outcomes from training courses.

ศพอ. ได้อธิบายภาพรวมการดำเนินโครงการและอำนวยความสะดวกให้สมาชิกในกลุ่มได้ร่วมแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียนรู้จากหลักสูตรการฝึกอบรม

 

A training course application form is presented.

การนำเสนอแบบฟอร์มใบสมัครของหลักสูตรการฝึกอบรมในโครงการฯ