เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวนารัตน์ จันทร์เพชร เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และนางสาวกัญชร จริกานนท์ ผู้ช่วยรองหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เยี่ยมชม APCD