ความร่วมมือ ระหว่างกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและศพอ.ผ่านภารกิจเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและฝึกอาชีพคนพิการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2564
Mrs. Ubol Thongsalubluan, Provincial Social Development and Human Security Officer; Ms. Onanong Kumhang, Director of Center for Empowerment and Vocational Development for Persons with Disabilities in Nakhon Si Thammarat Province; and Mrs. Sarudda Promma, Head of Nakhon Sri Thammarat Shelter for Children, and their families presented Mr. Piroon Laismit, APCD Executive Director, with a token of appreciation.

นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวอรอนงค์ กำแหง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการประจำจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นางศรุดา พรหมมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มอบของขวัญแด่ นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศพอ.

 

2.	Mr. Piroon Laismit, a main resource person, conducted a knowledge sharing and exchanged ideas in the area of Disability Inclusive Business (DIB) and Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD): Article 27-Work and Employment promotion.

นายพิรุณ ลายสมิต วิทยากรหลัก แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินการธุรกิจโดยคนพิการมีส่วนร่วม (DIB) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ )CRPD): มาตรา 27 - การส่งเสริมการทำงานและการจ้างงาน

 

3.	Foot massage training was demonstrated by trainees with intellectual disabilities at the Center for Empowerment and Vocational Development for Persons with Disabilities in Nakhon Sri Thammarat Province. APCD mission members were impressed with their knowledge.

ชมการสาธิตการฝึกนวดฝ่าเท้าโดยผู้เข้ารับการฝึก เป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญา ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะ ศพอ. รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

 

Exploring the melon farm cultivated by the Center.

สำรวจฟาร์มเมล่อนที่ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการประจำจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

Survey of the farm led by a farmer in Nakhon Si Thammarat province

การสำรวจฟาร์ม ซึ่งนำโดยเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

6.	APCD mission members checked accessibility and learned about products made by people with disabilities at the shopping mall center.

คณะดูงาน ศพอ. ตรวจสอบการเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวกของห้างสรรพสินค้า และได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ซึ่งทำโดยคนพิการ