ศพอ. เข้าร่วมการสัมภาษณ์เพื่อสร้างคลิปสั้นใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประเทศที่สาม (TCTP) ซึ่งจัดโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Mr. Somchai Rungsilp, the Community Development Manager, provided an overview of APCD and the several outcomes of TCTP for persons with disabilities in ASEAN countries.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน กำลังให้ภาพรวมกิจกรรมของ ศพอ. และกล่าวเน้นถึงผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม TCTP สําหรับคนพิการในประเทศอาเซียนที่ผ่านมา

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, the Chief of Networking and Collaborations, expressed the importance of TCTP courses.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายและความร่วมมือ ได้กล่าวถึงความสําคัญของหลักสูตร TCTP