การอบรมความเสมอภาคของคนพิการ (Disability Equality Training: DET) จัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ซึ่งจัดโดยองค์กรโครงการอาหารโลก (World Food Program: WFP) ในวันที่ 22 กันยายน 2565
Disability Equality Training (DET) Presentation at the RBB Human Resource (HR) Retreat Workshop organized by the World Food Program on September 22nd, 2022

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ (ซ้ายมือ) และนางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ วิทยากรจาก APCD เริ่มดำเนินช่วงการอบรมในเรื่องความเสมอภาคของคนพิการ (Disability Equality Training: DET) โดยการแนะนำตัวและให้ข้อมูลภาพรวมสำหรับหัวข้อที่จะนำเสนอในการอบรม

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking and Collaboration, and (Right) Ms. Siriporn Praserdchat, Logistics Officer, begin the DET session with introductions and an overview of the topics that was discussed.

นายวัชรพล จึงเจริญ (รูปซ้ายมือ) และนางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ (ขวามือ) ร่วมกันอ่านคำตอบจากการทำกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ อะไรคือ “ความพิการ”

 

The participants work on another group exercise, this time they were drawing images of what they think ‘equality’ looks like; (Right) Mr. Watcharapol gave instructions to the group.

ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันระดมความคิด เพื่อการวาดรูปในหัวข้อ “ความเสมอภาค” ด้านความพิการ หลังจากที่นายวัชรพล วิทยากรจาก ศพอ. ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการทำกิจกรรมกลุ่ม

 

At the end of the DET presentation, the APCD members and the group participants pose for a photo to commemorate the two hour long interactive learning session.

หลังจากจบการนำเสนอ DET ผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ WFP รวมถ่ายรูปหมู่กับวิทยากรจาก ศพอ. ร่วมกันยินดีหลังจากอบรมด้วยกัน 2 ชั่วโมง