ศพอ. ได้เข้าร่วมฟังผลการศึกษาดำเนินการโดยสํานักเลขาธิการอาเซียนด้านการขยายตัวของเมือง การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน และการพัฒนาที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม ในเขตเมืองและชนบทเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
1.	นางสาวศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. และผู้พิทักษ์สิทธิ์ด้านสตรีพิการ  เข้าร่วมการชุมนุมออนไลน์ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม

นางสาวศุภองค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ศพอ. และผู้พิทักษ์สิทธิ์ด้านสตรีพิการ  เข้าร่วมการชุมนุมออนไลน์ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม

 

Deputy Secretary-General for Socio-Cultural Community, H.E. Ekkaphab Phanthavong welcomed more than 50 ASEAN participants by initial speech.

รองเลขาธิการประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ฯพณฯ ท่าน Ekkaphab Phanthavong ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากอาเซียนกว่า 50 คน จากการกล่าวสุนทรพจน์เริ่มแรก