สํานักเลขาธิการเครือข่ายอาเซียนออทิสติก อินโดนีเซีย จัดการประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมการจัดการประชุม การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565
5th AAN Congress Virtual Planning Meeting organized by AAN Secretariat in Indonesia, September 30th, 2022

สมาชิกจากแต่ละประเทศเข้าร่วมประชุมฯ ต่างให้คําแนะนําและแผนการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วม

 

Participants update the list of members who will be attending the in-person conference and in what capacity.

ผู้เข้าร่วมรับทราบรายชื่อสมาชิกที่จะไปเข้าร่วมการประชุมใหญ่ที่จะมาถึงนี้แบบพบปะ

 

(Left) Ms. Siriporn Praserdchat (Logistics Officer) and (Right) Ms. Supaanong Panyasirimongkol, Officer of Networking & Collaboration discuss what APCD will be presenting at the AAN conference.

(ซ้าย) นส. ศิริพร ประเสริฐชาติ (เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์) และ (ขวา) นส.ศุภอนงค์ ปัญญาสิริมงคล เจ้าหน้าที่เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวแทน ศพอ. เข้าร่วมหารือ