วันที่ 4 เมษายน 2565, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดโครงการ 60+Plus Kitchen by CP หรือครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ ณ อาคาร APCD Training Center
APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 01

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดโครงการ 60+Plus Kitchen by CP หรือครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ ณ อาคาร APCD Training Center มูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (APCD Foundation) บ้านราชวิถี ถนนพระราม 6

นายเตช บุนนาค ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้กราบบังคมทูลเกล้าถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ 60+ Plus Kitchen by CP ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ด้วยงบประมาณ 10.2 ล้านบาท โดยได้เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2563 และก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2564 ในการนี้ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นาย สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโครงการนี้ให้มูลนิธิใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมอาชีพให้คนพิการในธุรกิจร้านอาหารและบริการ และทูลเกล้าฯ ถวายเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ APCD ด้วย จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงชักสายสูตรเปิดแพรคลุมป้ายโครงการ 60+ Plus Kitchen by CP และทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโครงการ รวมทั้งทรงสาธิตการทำส้มตำโดยบริษัท CPF Restaurant and Food Chain จำกัด และการทำช็อกโกแลตโดยโครงการ 60+ Plus Chocolate by MarkRin และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มาเข้าเฝ้าฯ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

โครงการ 60+ Plus Kitchen by CP มีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้คนพิการสามารถทำงานบริการในร้านอาหารทุกขั้นตอนในสถานการณ์จริงขายจริง ฝึกให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาชีพและพฤติกรรม เพื่อให้คนพิการมีความคุ้นเคยกับชุมชน มีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยปราศจากอุปสรรค ก่อนที่คนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมจะไปทำงานกับภาคเอกชนในธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรม เพื่อให้มีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัว สามารถดำรงชีพด้วยตนเองในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี โครงการนี้ ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สนองแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนพิการตลอดมา อีกทั้งยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ขององค์การสหประชาติ

โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ออกแบบก่อสร้างขยายพื้นที่ทำครัวและร้านอาหารในอาคารฝึกอบรมของศูนย์ APCD การจัดซื้ออุปกรณ์ทำครัวและวัสดุเครื่องใช้ในร้าน อาหาร ปรับปรุงตบแต่งสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมตามหลักการอารยะสถาปัตย์ (universal design) เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงวัยสามารถเคลื่อนไหวในพื้นที่โครงการได้โดยปราศจากอุปสรรค ด้านอาหารจะปรุงสุกจากครัวร้อนโดยใช้เครื่องปรุงและวัตถุดิบตามรูปแบบรสชาติของซีพี ปัจจุบันมีคนพิการด้านการเคลื่อนไหว ด้านออทิสติก และพิการด้านสติปัญญา ทำงานอยู่ และในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ มูลนิธิฯ จะเริ่มใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้พิการได้ปฏิบัติงานจริงในโครงการฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ประจำปี 2565

มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านไปอุดหนุนโครงการ 60+ Plus Kitchen by CP หรือ ครัวซีพีฝึกอาชีพคนพิการ เพื่อให้การสนับสนุนคนพิการมีงานทำและมีรายได้ โดยร้านตั้งอยู่ที่อาคารฝึกอบรม APCD บ้านราชวิถี ริมถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. โทรศัพท์ 02 1171733 มีที่จอดรถให้ลูกค้า

 

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 03

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 04

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 06

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 07

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 08

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 09

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 10

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 11

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 12

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 13

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 14

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 15

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 16

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 17

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 18

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 19

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 20

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 21

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 22

APCD 60+ Plus Kitchen by CP Opening Ceremony on 4 April 2022 23