ศพอ. ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) หลักสูตร Knowledge Co-Creation Program (KCCP) ปี 2564 วันที่ 29 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2564 ณ ประเทศไทย
Mr. Watcharapol Chuengcharoen, Chief of Networking & Collaboration, representative from Thailand presented a country report after the opening ceremony session

นายวัชรพล จึงจริญ หัวหน้างานเครือข่ายและความร่วมมือ เป็นผู้แทนจากประเทศไทย นำเสนอรายงานภาพรวมของประเทศ ภายหลังพิธีเปิดฯ

 

Training course program was overviewed by Mr. Daisuke Hashimoto, Representative Director from Co-innovation Laboratory

Mr. Daisuke Hashimoto ผู้อำนวยการจาก Co-innovation Laboratory นำเสนอภาพรวมกิจกรรมฝึกอบรม