ศพอ. รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม “ความหลากหลายทางสังคมและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบาง" จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
ศพอ. รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม “ความหลากหลายทางสังคมและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบาง" จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรจาก ศพอ. และทีมผู้จัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยบูรพา

 

Mr. Somchai Rungsilp, Manager of Community Development Department, APCD, delivered his presentation on “Perspectives on Disability Development” at the seminar.

นายสมชาย รุ่งศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาชุมชน ศพอ. บรรยายในหัวข้อ “มุมมองด้านมิติต่างๆ ในการพัฒนาคนพิการ” ในช่วงกิจกรรมการสัมมนา

 

Mr. Watcharapol Chuengcharoen Chief, Networking & Collaboration shared his life story on challenges, opportunities, and efforts of him to inspire the attendees to understand capacity development of individuals with disabilities as a case study.

นายวัชรพล จึงเจริญ หัวหน้าเครือข่ายและความร่วมมือ แบ่งปันเรื่องราวของชีวิต กับสิ่งที่ท้าทาย โอกาส และความพยายามของตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงการพัฒนาความสามารถของคนพิการในแต่ละบุคคล เพื่อเป็นกรณีศึกษา

 

Special gift publication from the Burapha University for the resource persons as appreciation presented by Pongsathon Kaewmanee – Researcher & Lecturer from Faculty of Political Science and Law.

คุณพงษ์สทร แก้วมณี นักวิจัย อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มอบสื่อหนังสือของมหาลัยบูรพาเพื่อเป็นที่ระลึกและแสดงความขอบคุณแก่วิทยากร

 

About 120 participants from the fourth-year students, Faculty of Political Science and Law at the Seminar

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาโดยประมาณ 120 คน จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์