ผู้แทน ศพอ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระหว่างประเทศ เรื่อง "Empowering Persons with Disabilities Program" จัดโดย องค์กร Singapore Cooperation Program รัฐบาล ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2565

ภาพถ่ายของผู้เข้ารับการอบรมในพิธีเปิดการอบรม โดยมี Mr. Kaijie Goh, Assistant Technical Cooperation Executive, Technical Cooperation Directorate, กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณะรัฐสิงคโปร์ และ Ms Lena Leong รองผู้อำนวยการ Civil Service College International, องค์กร Civil Service College ประเทศสิงคโปร์ ณ โรงแรม JEN Shangri-La, ถนนออร์ชาร์ด สาธารณะรัฐสิงคโปร์

 

Ms. Siriporn Praserdchat APCD Logistics Officer (on the left side) acts as if living with the blind is an inclusive experience on Inclusive Community through Sports session.

นางสาวศิริพร ประเสริฐชาติ เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ (ด้านซ้าย) ร่วมกิจกรรมการสาธิตกีฬาสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นเป็นการสร้างประสบการณ์การด้านกีฬาที่ทุกคนสามารถปรับเล่นได้ ในระหว่างหัวข้อ Inclusive Community through Sports session

 

Ms. Siriporn Praserdchat, APCD Logistics Officer (on right hand side), presented group discussion with her course mates regarding the initiative activity.

นางสาวศิริพรฯ (ด้านขวามือ) นำเสนอการคิดริเริ่มกิจกรรมหลังจากจบหลักสูตรการอบรมร่วมกับกลุ่มผู้อบรมในช่วงท้ายของหลักสูตร

 

The organizer by Ms Lena Leong, Deputy Director, Civil Service College International, Civil Service College Singapore presented the training course's achievement certificate to Ms. Siriporn Praserdchat.

นางสาวศิริพรฯ (ด้านซ้ายมือ) รับมอบใบประกาศนียบัตร มอบโดย และ Ms Lena Leong รองผู้อำนวยการ Civil Service College International, องค์กร Civil Service College ประเทศสิงคโปร์